Privacyreglement

Privacyreglement
Stichting Beek&bos

Stichting Familie- en vriendenfonds Het Beekenbos (hierna: Het Beek&bos), gevestigd aan Marezatendreef 58, 2408 TG Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens secretaris: D. Van Beek, Vermeerlaan 62, 3931 AJ Woudenberg, E- mailadres: dirk@oostendorp.biz, mobiel 06-52401510 (voorzitter)

De secretaris treedt op als Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via dirk@oostendorp.biz

Wat zijn persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, bijvoorbeeld namen, adressen en woonplaatsen (NAW). Ook e-mailadressen en verstrekte donaties, in combinatie met NAW-gegevens, gelden als persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Het Beekenbos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Voor het aangaan van het donateurschap of het ontvangen van de Nieuwsbrief verwerkt Het Beek&Bos de hiervoor benodigde contact-, adres- en financiële gegevens. Voor een verzoek om (nadere) informatie, het geven van feedback en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt Het Beekenbos de daarvoor door de bezoeker verstrekte contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer). De verstrekte persoonsgegevens worden door Het Beek&Bos uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

Het Beek&Bos kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar donateurs, ontvangers van de nieuwsbrief en andere bij ons bekende belangstellenden op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van Het Beekenbos die voor de desbetreffende partij interessant zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen via dirk@oostendorp.biz

Bewaartermijn

Het Beekenbos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Beekenbos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Beek&Bos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser

wordt gestuurd. De browser slaat het bestand op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat herkent. Het Beek&Bos kan cookies gebruiken om uw ervaring op de website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u de website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Beeke&Bos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dirk@oostendorp.biz

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Beekenbos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Beekenbos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dirk@oostendorp.biz.

Wijzigingen

Het Beek&Bos behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen.

©2024. Stichting Beek&Bos. All Rights Reserved.